Michal A�peA?ko – V tA�me je dosA? kvality a talentu nato, aby sme sa umiestnili do 8. miesta

Po odohranA� A?vodnej polovice zA?kladnej A?asti Extraligy A?ien priA?la na rad reprezentaA?nA? prestA?vka.
My sme tento A?as vyuA?ili, aby sme sa spolu s Michalom A�peA?kom, trA�nerom naA?ich A?ien, bliA?A?ie pozreli na fungovanie tA�mu, zhodnotili vA?kony a taktieA? poodhalili plA?ny do druhej polovice sezA?ny.

A?o stA?lo za rozhodnutA�m staA? sa trA�nerom A?enskA�ho tA�mu a ako si sa dostal k tejto pozA�cii?
K pozA�cii trA�nera A?enskA�ho tA�mu som sa dostal viac menej vA?aka manaA?A�rovi klubu PeA?ovi Sklenkovi, s ktorA?m som rieA?il nejakA� veci ohA?adom klubu vA?eobecne a spomenul mi, A?e A?enskA? tA�m momentA?lne vedie Romana JanegovA?.
Tak som ju kontaktoval s tA?m, A?e by som jej v prA�pade potreby s pA?r vecami pomohol.
Zo zaA?iatku som sa realizoval len tak bokom, no potom po pA?r zA?pasoch sme sa dohodli (aj z dA?vodu, A?e Romana je hlavne hrA?A?ka a chce sa venovaA? hre ), A?e tA�m preberiem celkovo s tA?m, A?e keA? bude treba, ona zasa pomA?A?e mne (A?o aj pomA?ha a zaA?o som jej aj vA?aA?nA?).

Na A?om musA� tA�m najviac zapracovaA? a A?o je naopak jeho najsilnejA?ou strA?nkou?
To, na A?om musA� tA�m najviac zapracovaA? je hra ako takA?.
Aby som vysvetlil, v tA�me mA?me viacero individuA?lne kvalitnA?ch hrA?A?ok, no chA?ba im tA�movosA? a spoloA?nA? sA?hra. TA? vA?ak mA?A?me docieliA? len trA�novanA�m a to je momentA?lne kameA? A?razu tohto tA�mu.
Na prstoch jednej ruky by som spoA?A�tal, kedy bol tA�m za celA? dobu aA? doteraz na trA�ningu komplet. TA?m, A?e na vA�A?A?inu trA�ningov chodA� 5-7 bA?b, trpA� celA? hra.
Nevieme si natrA�novaA? jak systA�my hernA�, tak A?iadne situA?cie a to sa potom odzrkadlA� aj na zA?pase, nakoA?ko uA? len keA? 1-2 A?udia nevedia, A?o majA? robiA?, tak musA� improvizovaA? celA? pA�A?ka/tA�m a hra tA?m trpA�.
Za momentA?lne najsilnejA?iu strA?nku (aj keA? si budem protireA?iA?) by som oznaA?il prA?ve tA? individuA?lnosA?. HrA?A?ky ako JanegovA?, PintA�rovA? A?i KA?aA?kovA? vedia v najhorA?A�ch chvA�A?ach zabraA? a potiahnuA? tA�m.

PoA?as uplynulA?ch sezA?n bol A?enskA? tA�m zloA?enA? z pomerne mladA?ch hrA?A?ok, ktorA� len naberali skA?senosti v A?enskej extralige. Pred touto sezA?nou sa vA?ak vrA?tilo do Nitry viacero hrA?A?ok so skA?senosA?ami nie len zo Slovenskej extraligy.
Ako sa na tA�me odzrkadlil ich prA�chod?
Tieto hrA?A?ky sA? pre tA�m veA?kA?m prA�nosom, jednak z lA�derskA�ho hA?adiska, ale aj z toho hernA�ho.
TakA? Romana JanegovA? mA? viac odohranA�ho na najvyA?A?ej A?rovni, ako mnohA� odcikanA� :).
No som zA?stancom toho, A?e v tA�me by mala byA? rovnovA?ha medzi starA?A�mi a teda skA?senejA?A�mi hrA?A?kami a mladA?mi, ktorA?m sA�ce tA? skA?senosA? moA?no chA?ba, ale dokA?A?u ju nahradiA? svojou dravosA?ou a chuA?ou do hry.
PokiaA? sa nA?m podarA� skombinovaA? tieto typy hrA?A?ok, tak verA�m, A?e budeme konkurencie schopnA? tA�m pre vA?etkA?ch sA?perov v extralige.

AkA? je v tA�me partia?
MusA�m povedaA?, A?e v tA�me je partia fakt skvelA?.
Baby sA? kamarA?tky, mnohA� sa poznajA? uA? pA?r rokov a aj tie, ktorA� sA? novA?ie okamA?ite zapadli.
NechA?bajA? team-buildingy v podobe rA?znych spoloA?nA?ch posedenA�, mimo-florbalovA� aktivity ako laser games, vA?lety A?i podobne.
Pevne verA�m, A?e tA?to partia sa zachovA? A?o najdlhA?ie a potiahnu to spolu eA?te minimA?lne pA?r rokov.

Hoci sA? vA?kony tA�mu ako na hojdaA?ke, spoA?ahlivA� vA?kony podA?va na pravidelnej bA?ze PeA?a HaA?kovA?. Je to pre hrA?A?ky hrajA?ce pred A?ou povzbudzujA?cim faktom?
PeA?a je skutoA?ne veA?kou oporou tA�mu, v kaA?dom zA?pase podA?va spoA?ahlivA? a stabilnA? vA?kon. Som veA?mi rA?d, A?e brankA?rku jej formA?tu mA?me v tA�me.

Ako s odstupom A?asu hodnotA�A? A?vodnA? polovicu sezA?ny?
AsvodnA? polovicu sezA?ny nemA?A?em hodnotiA? kladne z viacerA?ch dA?vodov.
Ten najhlavnejA?A� je priebeA?nA� umiestnenie a hlavne uA? pomerne veA?kA? bodovA? odstup od prieA?ok zabezpeA?ujA?ce A?A?asA? v play-off a tA?m pA?dom aj neA?A?asA? v barA?A?i, ktorej sa urA?ite chceme vyhnA?A?.

AkA� sA? ciele tA�mu v druhej A?asti?
CieA?ov mA?m ja osobne viacero. A?i uA? zlepA?iA? prA�stup k trA�ningom, zlepA?iA? obraz hry a podobne, no HLAVNA? CIEA? je vA?etkA?m urA?ite jasnA? – zaistiA? si A?A?asA? v play-off.
Aj keA?, ako som spomA�nal vyA?A?ie, bodovA? odstup od tA?chto miest je uA? pomerne vA�A?A?A�, v hre je stA?le dostatoA?nA? poA?et bodov a v tA�me je dosA? kvality a talentu nato, aby sme ten poA?et bodov dosiahli a umiestnili sa do 8. miesta.

Michalovi A?akujeme a jemu ako aj celA�mu tA�mu prajeme to druhej polovice sezA?ny len to najlepA?ie!
PrvA? zA?pas po reprezentaA?nej prestA?vke je na programe eA?te pred sviatkami.
UA? tA?to nedeA?u, 17.12., privA�tajA? baby na domA?cej pA?de (MestskA? A?portovA? hala a�� KlokoA?ina) HurikA?n Bratislava. AsvodnA� buly je naplA?novanA� na 14:00.
Aj touto cestou VA?s vA?etkA?ch srdeA?ne pozA?vame.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *