Darujte Vaše 2% z dane pre DFA!


Dovoľte nám obrátiť sa na vás s prosbou o podporu. Tak ako na začiatku každého roku, opäť máme všetci možnosť darovať 2% z daní ľubovoľnej neziskovej organizácii a pomocť tak dobrej veci.
My vo florbalovom klube DFA sa už 20 rokov venujeme mládeži v Nitre, aby mohla trénovať a hrať florbal, hýbať sa a športovať.
Klubu môžte pomôcť taktiež tak, že odporučíte aj Vašim blízkym, aby urobili správnu vec a podporili mládežnícky šport svojou časťou dane. Svoje 2% nám viete poskytnúť ako zamestnanci aj ako podnikatelia.

Získané peniaze z Vašej podpory budú použité na financovanie prenájmu športových hál a materiálneho zabezpečnia a to najmä pre družstvá detí vo veku od 6 do 18 rokov.


ÚDAJE:
Názov: ŠK Slávia SPU DFA Nitra
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37964623


POSTUP:
ZAMESTNANEC:
1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť na tréning a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Nitre.

FYZICKÁ OSOBA:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť na tréning a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Nitre.

PRÁVNICKÁ OSOBA:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.
Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť na tréning a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Nitre.

Za Vašu pomoc v mene všetkých naších mladých florbalistov ĎAKUJEME!

Tlačivá na stiahnutie:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane