Marek AZAKUJEME!

Po uplynulom vA�kende mA?me za sebou prvA? polovicu zA?kladnej A?asti Extraligy A?ien.
EA?te predtA?m ako zaA?neme bilancovaA? sa zameriame na laviA?ku A?enskA�ho tA�mu.
Ako ste uA? zrejme postrehli, v tejto sezA?ne sa v pozA�cii trA�nera neobjavuje znA?ma tvA?r z predchA?dzajA?cich dvoch sezA?n a�� Marek Dida.
Marek ukonA?il svoje pA?sobenie v pozA�cii hlavnA�ho trA�nera nie len A?enskA�ho tA�mu, ale aj trA�nera junioriek a v minulej sezA?ne taktieA? dorasteniek.
Marek, ktorA? v Nitre pA?sobil od zaA?iatku svojej florbalovej kariA�ry, sa najmA� poA?as uplynulA?ch dvoch sezA?n vA?raznou mierou podieA?al vA?emoA?nA?mi spA?sobmi na fungovanA� klubu z rA?znych perspektA�v. NadiA?iel vA?ak A?as, kedy sa to vA?etko nedalo skA?biA? s A?alA?A�mi povinnosA?ami a svoje pA?sobenie pri klube musel ukonA?iA?. Za sebou vA?ak zanechal kusisko dobre odvedenej roboty, za A?o sme mu ako klub naozaj vA?aA?nA?.

A?o vA?etko mal poA?as tohto obdobia Marek na starosti, na A?om vA?etkom sa podieA?al a ako sa mu na darilo nie len na poste trA�nera?

PremiA�ru v pozA�cii trA�nera absolvoval uA? v sezA?ne 2014/15, keA? spolu s MaroA?om Migom doviedli juniorky na MajstrovstvA?ch Slovenska k bronzovA?m medailA?m!

V tejto sezA?ne skonA?il svoje roA?nA� pA?sobenie pri A?enskom tA�me Peter Satin a po dvoch vicemajsterskA?ch sezA?nach stA?l nA?A? klub pred nA?roA?nou A?lohou, kto bude jeho nasledovnA�kom. Ako nA?hrada sa ponA?kol prA?ve dlhoroA?nA? hrA?A? Nitry – Marek Dida, ktorA? sA�ce bez predoA?lA?ch skA?senostA�, no plnA? entuziazmu ochotne prijal tA?to rolu.
Okrem zmeny trA�nera vA?ak doA?lo aj k odchodu viacerA?ch kA?A?A?ovA?ch hrA?A?ok, ktorA� ukonA?ili svoje pA?sobenie pri florbale, respektA�ve sa rozhodli pokraA?ovaA? v inA?ch kluboch.
Priestor dostali mladA?ie hrA?A?ky, ktorA� postA?pili z juniorskej kategA?rie a doplnilo ich niekoA?ko novA?ch tvA?rA�.
TA�m sa tak vA?razne obmenil a bola pred nA�m novA? etapa.

SezA?na 2015/16 bola vA?zvou a zA?roveA? plnA? oA?akA?vanA� nie len pre debutanta na trA�nerskom poste, ale pre celA? tA�m.
A?eny ju nakoniec zakonA?ili na 6.mieste s bilanciou 6-1-1-10 (vA?hra, vA?hra po predA?A?enA�/nA?jazdoch, prehra po predA?A?enA�/nA?jazdoch, prehra).
V play-off narazili na znA?meho sA?pera a�� A�K 98 PruskA�, ktorA? rozhodne mal babA?m A?o oplA?caA?. PruskA� sA�riu vyhralo 3:0 a nakoniec dokrA?A?alo k majstrovskA�mu titulu.

V kategA?rii junioriek sa zA?kladnA? A?asA? kvA?li nA�zkemu poA?tu prihlA?senA?ch tA�mov (1) nehrala a dievA?atA? sa kvalifikovali priamo na MajstrovstvA? Slovenska, kde obsadili 6.miesto.

SezA?na 2016/17 bola opA�A? o A?osi nA?roA?nejA?ia, A?i uA? ako vA?zva pre mladA�ho trA�nera, no rovako aj pre hrA?A?ky.
KA?der opustilo opA�A? niekoA?ko skA?senA?ch A?ien, no najvA�A?A?ou stratou bol odchod kapitA?nky Romany Janegovej.
ZodpovednosA? sa tak presunula na mladA?ie hrA?A?ky, z ktorA?ch vA�A?A?ina nemala v Extralige A?ien odohranA� viac ako sezA?nu, A?i dve.
Baby bojovali statoA?ne, no nedostatok skA?senostA� a absencia skA?senA�ho lA�dra boli citeA?nA�, A?o sa prejavilo aj na koneA?nom umiestnenA� a�� 11.miesto.
V nA?slednej barA?A?i vA?ak baby ukA?zali, A?e aj napriek tomu sA? odhodlanA� na sebe pracovaA? a extraligovA? prA�sluA?nosA? si udrA?ali.

Juniorky, tentokrA?t uA? v konkurencii 3 tA�mov zo zA?padu, sa znova kvalifikovali na MajstrovstvA? Slovenska, kde obhA?jili 6.miesto.

O nieA?o menej sa darilo naA?im dorastenkyniam, ktorA� premiA�rovA? sezA?nu zakonA?ili bez vA?hry.
PodotknA?A? vA?ak treba, A?e na brankA?rskom poste sa striedali hrA?A?ky preferujA?ce inA� posty a zloA?enie kA?dra nebolo optimA?lne.

Aby toho nebolo mA?lo, Marek v sezA?ne 2015/16 pA?sobil taktieA? pri muA?och.
TA� totiA?to do tohto roA?nA�ka vstA?pili bez trA�nera a tak sa ako kapitA?n tA�mu podieA?al do znaA?nej miery aj na fungovanA� tohto celku.
Do pribliA?ne polovice sezA?ne bol spolu s MaroA?om Migom aj pri kormidle tA�mu juniorov.

TrA�novanie tA�mu je nA?roA?nA� A?loha a kaA?dA?, kto si tA?to rolu vyskA?A?al VA?m to urA?ite potvrdA�. VyA?aduje si mnoA?stvo A?asu, A?i uA? na prA�pravu trA�ningov, taktiky do zA?pasov alebo aj A?o sa cestovania na jednotlivA� zA?pasy tA?ka.
TaktieA? aj potrebnA� maA? odhodlanie, pevnA� nervy a trpezlivosA?. KeA? mA?te navyA?e na starosti tA�mov viac, je to naozaj vA?zva.
Marek sa s A?ou popasoval naozaj statoA?ne a vA?raznou mierou prispel k fungovaniu celA�ho klubu.
V mene DFA Nitra tak Marekovi AZAKUJEME za vA?etkA? odvedenA? prA?cu vo vA?etkA?ch pozA�ciA?ch a pri vA?etkA?ch spomA�nanA?ch kategA?riA?ch.
Do budA?cna prajeme len to najlepA?ie na vA?etkA?ch frontoch 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *